Inleiding

Welkom bij KBC Vindr, een website aangeboden door KBC Bank NV waar ondernemers op een slimme manier gematcht worden met collega-ondernemers, om zo hun zaak vooruit te helpen. De ondernemers hoeven hiervoor geen KBC-klant te zijn of te worden. KBC Vindr en CBC Vindr zijn technisch aan elkaar gekoppeld, zodat Gebruikers met elkaar contact kunnen leggen ongeacht welke versie ze gebruiken.

Bepalingen

Toegang tot de Website

Registratie

KBC Vindr, verder “de Website”, is exclusief toegankelijk voor ondernemers, zowel zelfstandigen als zaakvoerders van een bedrijf, met een geldig Belgisch ondernemingsnummer, verder “de Gebruiker” genoemd. De professionele activiteit mag niet voorkomen op de KBC Blacklist policy. De Gebruiker dient ook meerderjarig te zijn. Om de volledige toegang tot de Website te bekomen moet de Gebruiker zich op de Website registreren. Registreren kan een Gebruiker doen met zijn geldig en werkend e-mailadres en paswoord. Bij registratie moet de Gebruiker ook de Algemene Voorwaarden nalezen en aanvaarden. Indien gewenst kan de Gebruiker een kopie van deze Algemene Voorwaarden bewaren en bijhouden. KBC Bank NV mag deze Algemene Voorwaarden op elk moment aanpassen via een eenvoudige kennisgeving aan de Gebruiker, en deze aanpassingen gelden zodra ze op de Website opgeladen zijn. Elk volgend gebruik van de Website door de Gebruiker geldt als een akkoord van de Gebruiker op de nieuwe Algemene Voorwaarden.

Indien een Gebruiker bij het registeren foutieve, onvolledige of verouderde informatie invult, kan zijn toegang tot de Website gedeactiveerd of opgeheven worden. Iedere toegang tot de Website is persoonlijk en confidentieel. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij zijn toegang confidentieel behandelt en dat hij deze niet deelt met een derde partij. Bovendien moet de Gebruiker KBC Bank NV onmiddellijk op de hoogte te brengen bij gebruik door een onbevoegde derde partij.

Beëindiging van een gebruikersaccount en -toegang

KBC Bank NV behoudt het recht om te beoordelen of het gedrag van de Gebruiker op de Website in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden kan KBC Bank NV de toegang van de Gebruiker tot de Website, en dus zijn gehele gebruikersaccount, beëindigen. KBC Bank NV kan de toegang van de Gebruiker ook beëindigen indien de Gebruiker minstens één (1) jaar niet meer actief is geweest op de Website. Het beëindigen van de toegang mag op elk moment en zonder enigerlei voorafgaande kennisgeving. KBC Bank NV is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook die zo’n onmiddellijke beëindiging van een gebruikersaccount kunnen veroorzaken. De Gebruiker heeft ook zelf de mogelijkheid om zijn gebruikersaccount te beëindigen. Indien de Gebruiker dit aanvraagt, zal KBC Bank NV dit uitvoeren en worden eveneens alle individuele profielgegevens verwijderd die betrekking hebben op de Gebruiker op de Website heeft gedeeld. Berichten die de gebruiker heeft geplaatst op de publieke fora blijven wel aanwezig, maar in geanonimiseerde vorm. De beëindiging geldt enkel voor de Website.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

KBC Bank NV en CBC Banque NV zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de verwerking: KBC Bank NV is verantwoordelijk voor de Vindr.kbc.be versie, CBC Banque NV voor de Vindr.cbc.be versie. Voor de technische ondersteuning van de Website doen ze beroep op In The Pocket, die optreedt als een verwerker.

Persoonsgegevens van de Gebruiker zijn noodzakelijk voor de toegang tot en de werking van de Website. Deze persoonlijke data worden gebruikt voor het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount voor de Gebruiker en het mogelijk te maken om alle functionaliteiten van de Website te kunnen benutten. Indien de Gebruiker hiermee akkoord gaat op de Website, worden zijn persoonsgegevens ook gebruikt voor individuele commerciële prospectie door KBC Bank NV (te onderscheiden van algemene commerciële acties die KBC Bank NV kan stellen op de Website, gericht op meerdere Gebruikers tegelijk). Ten slotte kan KBC Bank NV, op basis van de gevoerde gesprekken, anonieme inzichten afleiden uit het platform (bv. welke inhoudelijke thema’s leven bij de Gebruikers), en deze inzichten verder gebruiken.

Meer informatie over hoe KBC Bank NV persoonlijke data beheert en hoe gebruikers hun rechten kunnen uitoefenen, is terug te vinden in de Privacyverklaring van KBC Bank. Meer informatie over hoe CBC Banque NV persoonlijke data beheert en hoe gebruikers hun rechten kunnen uitoefenen, is terug te vinden in de Privacyverklaring van CBC Banque NV.

Functionaliteiten van de Website

De Website biedt de Gebruiker de mogelijkheid om in contact te treden met andere gebruikers, en op die manier het professionele netwerk uit te breiden. De Nederlandstalige versie van de Website, KBC Vindr, en Franstalige versie, CBC Vindr, zijn onderliggend gelinkt aan elkaar zodat Gebruikers van beide versies met elkaar kunnen interageren. Via specifieke publieke communicatiekanalen, “communities”, kunnen gebruikers lopende discussies consulteren, met elkaar in gesprek treden door het stellen van een vraag, en informatie uitwisselen met elkaar. Het uitgangspunt hierbij is dat gebruikers via die communicatiekanalen elkaar verder helpen bij het verder zetten en uitbouwen van hun professionele activiteit. De nadruk ligt hier bij het stellen van vragen, en interactie via het uitwisselen van kennis en ervaring. Gebruikers kunnen hierbij een positieve of negatieve evaluatie geven aan antwoorden, en ongepaste antwoorden rapporteren.

Het is daarnaast ook mogelijk voor gebruikers om via privé-berichten met elkaar te spreken, als zij dit wensen.

De Gebruiker kan zijn profiel op het platform aanvullen met interessedomeinen, zodat hij op de hoogte kan gehouden worden van relevante discussies op de Website die aansluiten bij zijn persoonlijke interesse en bepaalde aspecten op de Website kunnen gepersonaliseerd worden op basis van deze interessedomeinen. Deze interessedomeinen aanduiden kan zowel bij registratie op de Website, als op ieder later moment in het beheer van het profiel.

Een aantal community managers van KBC zullen ook inzage krijen op het platform. Zo krijgt de community manager zicht op welke gebruikers actief zijn op het platform, welke interessegebieden de gebruikers hebben aangeduid en welke publieke gesprekken er op de Website gevoerd worden in de relevante communities. De community manager kan inpikken op deze gesprekken, en eventuele acties hieraan koppelen (door bv. een specifiek event te organiseren rond een inhoudelijk thema, bevragingen te organiseren, etc.).

KBC Bank stelt ten slotte ook enkele moderators aan, die erover waken dat gebruik van interactie op de Website gebeuren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De moderator kan berichten verwijderen, aanpassen en ook de gebruikersaccount verwijderen. Bovendien heeft de moderator ook belangrijke rol rond beheer van gesprekken op het platform: de moderator kan initiatieven ondernemen op de Website om onbeantwoorde berichten toch te laten beantwoorden, en om verouderde berichten en gesprekken te verwijderen. Ten slotte heeft de moderator ook een ondersteunende rol, bij eventuele vragen en moeilijkheden bij gebruik van het platform door de Gebruiker. Acties en interventies door een moderator zullen steeds zichtbaar gemaakt worden voor iedere Gebruiker.

Verplichtingen voor de Gebruiker

Alle Gebruikers die toegang hebben tot de Website moeten volgende aspecten naleven:

 1. de Website en het materiaal dat deze bevat niet te gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn, in strijd zijn met de geldende wetgeving en / of in strijd zijn met rechten van derden;
 2. verantwoordelijk, te goeder trouw en beleefd te handelen bij het gebruiken van de Website en in de interactie met andere gebruikers; In het bijzonder geen afbrekend gedrag te vertonen op de Website, door consequent verkeerde informatie te verspreiden of onterecht berichten een slechte beoordeling te geven.
 3. de Website alleen te gebruiken om te genieten van de gerelateerde diensten in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
 4. geen interactie op de Website te hebben in naam van of namens een derde partij, indien deze laatste geen mandaat heeft verleend om dit te doen.

Bovendien stemmen alle Gebruikers die toegang hebben tot de Website ermee in om deze zelf niet te gebruiken of een derde partij niet de toestemming te geven om deze te gebruiken om:

 1. bestaande beveiligingskenmerken op de Website te wijzigen, overtreden, onbruikbaar te maken of beschadigen of om hun zwakke punten te onderzoeken;
 2. op welke manier dan ook de navigatie van de Website of het gebruik van diensten te compromitteren, door te proberen - bijvoorbeeld alleen - om het systeem of de Website zelf te overbelasten of om virussen te verspreiden;
 3. te proberen de beveiligingsmaatregelen van de Website te omzeilen of het netwerk waarin deze staat te schenden door toegang te verkrijgen tot gegevens die niet specifiek voor de Gebruikers zijn ontsloten of de veiligheid van andere netwerken te onderzoeken (bijvoorbeeld door "poortscannen");
 4. alle vormen van netwerkmonitoring uit te voeren om gegevens te onderscheppen die niet specifiek voor individuele Gebruikers zijn ontworpen;
 5. ongevraagde e-mails met inbegrip van "spam e-mails" of ander reclamemateriaal te versturen naar andere gebruikers die dit niet specifiek hebben aangevraagd. In het bijzonder is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om ongewenste massale e-mails te verzenden ("bulk e-mails"), waaronder commerciële e-mails, berichten over promoties of informatie over politieke of religieuze enquêtes;
 6. Schadelijke bestanden of informatie te plaatsen (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens) met de bedoeling om:
  • ongerechtvaardigde interferentie, incidenten of aanvallen uit te voeren op de Website;
  • communicatie te onderscheppen of proberen te onderscheppen die werd uitgezonden via telecommunicatiesystemen
  • om andere frauduleuze doeleinden mogelijk te maken.

De Gebruiker stemt ermee in om KBC Bank NV op de hoogte te stellen als hij een van de bovenstaande omstandigheden ontdekt of zich ervan bewust wordt door een e-mail te sturen naar kbcvindr@kbc.be.

De Gebruiker gaat er ook mee akkoord geen enkel deel van de Website, persoonlijke toegang tot de Website of inhoud te verkopen of aan te bieden voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KBC Bank NV. De Gebruiker aanvaardt ook dat de Website niet als kanaal kan gebruikt worden om reclame te maken van de eigen professionele activiteiten.

De Gebruiker is de enige die verantwoordelijk is voor het gebruik van de Website en de inhoud ervan. Daarom kan KBC Bank NV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als de Gebruiker de Website of de inhoud ervan illegaal gebruikt.

Aansprakelijkheid van KBC Bank NV

KBC Bank NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de Website. Ondanks controles op de vereisten die vermeld staan 2.1.1, beseft de Gebruiker dat deze controles nooit volledige garanties kunnen over de identiteit van andere Gebruikers op het platform. KBC Bank NV kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei schade die de Gebruiker zou lijden ingevolge de gelegde contacten, gesprekken en afspraken met de andere Gebruikers.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud op de Website wordt beschermd door de relevante bepalingen die gelden voor auteursrechten en intellectuele en industriële eigendom. Voorbeelden van dergelijke inhoud van de Website zijn teksten, afbeeldingen, foto's, films, databases, grafische afbeeldingen, logo’s, en tabellen, elke willekeurige algemene grafische en / of tekstuele presentatie, methoden, processen, functies en software, die worden gebruikt voor het functioneren van de Website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren en / of te reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KBC Bank NV, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, op welke manier of in welke vorm dan ook.

De Gebruiker gaat ermee akkoord om de gegevens en informatie op de Website uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik en genot van de Website en niet om deze te delen - noch voor betaling, noch kosteloos - met derden of deze direct of indirect op de markt te brengen. Het niet naleven van deze voorwaarde kan leiden tot het deactiveren of verwijderen van de gebruikersaccount, en staat los van enige juridische stappen die KBC Bank NV zou kunnen ondernemen om een schadevergoeding te eisen tegen de persoon die de overtreding beging.

In aanvulling hierop aanvaardt de Gebruiker dat de inhoud van de Website niet geheel of gedeeltelijk kan worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, in rekening gebracht, doorgestuurd of gedistribueerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KBC Bank NV; uitzonderingen omvatten activiteiten zoals printen, downloaden en bekijken van een deel van de inhoud van de Website volgens deze Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van de noodzaak dat alle informatie met betrekking tot de rechten van intellectuele en / of industriële eigendom wordt gerespecteerd.

Daarnaast zijn alle handelsmerken, domeinnamen, bedrijfsnamen, bedrijven, logo's en opschriften op de Website eigendom van KBC Bank NV. Deze zijn beschermd door de toepasselijke bepalingen inzake merkenrecht. Daarom is de reproductie van deze strikt verboden in elke vorm of type zonder uitdrukkelijke toestemming van KBC Bank NV. KBC Vindr, CBC Vindr en de logo's op deze Website zijn product- en dienstnamen; ze mogen niet worden gebruikt door derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KBC Bank NV. Het is ook ten strengste verboden om de term "KBC Vindr" of “CBC Vindr” te registreren onder een top-level domeinnaam.

Beschikbaarheid van de Website

Toegang tot de Website kan de klok rond, behalve wanneer de Website niet beschikbaar is door onderhoud of mogelijke technische problemen. Hoewel KBC Bank NV de nodige inspanningen doet om de Website te allen tijde toegankelijk en vrij van gebreken te houden, is het mogelijk dat de website tijdelijk ontoegankelijk is, mogelijke incompatibiliteit kan vertonen met het toestel van de Gebruiker of defecten, virussen en/ of andere storingen kan vertonen. Indien er zich problemen voordoen tijdens het gebruik van de Website, kunnen gebruikers dit melden door een e-mail te sturen naar kbc.helpdesk.bedrijven@kbc.be, of door telefonisch contact op te nemen op 016 43 25 07.

Iedere Gebruiker die de Website bezoekt aanvaardt expliciet dat het gebruik van de Website afhankelijk is van de beschikbaarheid van de website. KBC Bank NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eender welke schade die ontstaat door het gebrek aan toegankelijkheid van de diensten van de Website of als gevolg van schade veroorzaakt door virussen, corrupte bestanden, fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienstverlening, verwijdering van inhoud, problemen met het netwerk, providers of telefoonverbindingen en / of telematica-verbindingen, ongeautoriseerde toegang, gegevensmanipulatie of door een storing en / of een defecte functie van de elektronische apparaten van de Gebruiker zelf. De Gebruiker erkent dat KBC Bank NV op elk moment zonder enigerlei voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website mag onderbreken of de Website mag beëindigen

Linking en framing

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV te linken naar de KBC-webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’, ‘framed linking’ (het integreren van enigerlei inhoud van de Website op een andere website), ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behoudt KBC Bank NV zich het recht om een schadevergoeding te vragen, en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

Om een dergelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen, moeten de belanghebbende partijen een afzonderlijke aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar kbcvindr@kbc.be. Mits de aanvraag voor het maken van een link is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de term "KBC Vindr" of “CBC Vindr”, uitsluitend met het doel een hyperlink te bieden naar de Website. Alle andere vormen van gebruik worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Cookies

Voor meer informatie over cookies, gelieve de specifieke cookieverklaring na te lezen. Deze is beschikbaar op www.kbc.be/cookies

Disclaimer over de inhoud van de Website

De verschillende vragen en reacties in de publieke communicatiekanalen, naast de inhoud van de privéberichten die de Gebruiker zou ontvangen, zijn aangemaakt door andere Gebruikers. KBC heeft geen invloed op de informatie die op deze manier ter beschikking wordt gesteld. KBC kan dan ook niet garanderen dat deze informatie correct is, en kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele foutieve of illegale informatie die de Gebruiker te zien krijgt.

De verstrekte informatie op de Website vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod hierrond moet de Gebruiker zich wenden tot de KBC- bankkantoren of KBC-verzekeringsagenten.

Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die KBC Bank NV expliciet vermeldt. Bovendien mag de Gebruiker dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in zijn rechtsgebied gelden.

Toegang tot de Website vanuit het buitenland

Elke Gebruiker die de Website bezoekt vanuit een ander land dan België, moet zich volledig houden aan deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving in België, en garandeert expliciet dat de Website en de inhoud ervan op een dergelijke manier worden gebruikt zodat de bovengenoemde wetten niet worden overtreden.

Aanpassingen of toevoegingen aan de Website

KBC Bank NV kan de Website en/ of de inhoud ervan en de geïmplementeerde technologie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen beslissing vervangen, toevoegen, wijzigen of verwijderen. In dit verband is het mogelijk dat dergelijke activiteiten kunnen leiden tot tijdelijk of permanent verlies van toegang tot de Website en/ of de inhoud ervan.

Toepasselijke wetgeving en rechtbank

De Algemene Voorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Elk geschil zal voor de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel gebracht worden.

Overige

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechtbank ernaar moet streven om de bedoelingen van de partijen in de bepaling uit te klaren, en de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven volledig geldig en van kracht.

Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen de Algemene Voorwaarden of enige daaropvolgende wijzigingen daarvan, of op enigerlei wijze ontevreden is over de Website, is het enige middel van de Gebruiker om het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

Het feit dat KBC Bank NV enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling, tenzij KBC Bank NV dit schriftelijk bevestigt en goedkeurt. Elke Gebruiker en KBC Bank NV zijn het erover eens dat elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website moet aanvangen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan; anders is een dergelijke oorzaak van actie permanent uitgesloten.

De titels in de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend gebruikt voor het gemak van de partijen en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis.

Kennisgeving

Tenzij specifiek anders aangeduid in dit reglement, moet een kennisgeving die betrekking heeft op de Website schriftelijk als een aangetekende brief met een ontvangstbewijs worden verzonden naar het volgende adres: KBC BANK NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België.